Category: سیسم تلفنی ویپ VoIP

معرفی سخت افزار ویپ

برای راه اندازی سیستم تلفنی ایزابل فقط نیاز به یک کامپیوتر برای نصب آن دارید، امابرای ارتباط با سایر سیستم…

Read post

کنفرانس تصویری با ایزابل

ایزابل میت (Issabel Meet) تحولی در کنفرانس تصویری نام این افزونه که در صدر مجموعه امکانات جدید و خردمندانه سیستم…

Read post